İcra İflas Nedir?

İcra; hukuk dilinde borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu hukuki şartlar altında devlet iradesi kullanılarak tahsilinin yapılmasına verilen isimdir.

İcra takibi ise; Borçlu kişinin borcunu bir nedenden dolayı ifa etmez ise alacaklı kişi bu borcu devlet kanalıyla tahsil etmesidir.

İcra takiplerinin ilamlı ve ilamsız olmak üzere 2 çeşidi vardır.

İlam genel olarak bir mahkeme tarafından alınan son karar anlamına gelir. İlamlı icra takibinin başlatılabilmesi için mahkeme kararı, mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve icrai nitelikteki feragatler ya da noter senedi ( kayıtsız şartsız para borcu bildirimi içeren ve düzenleme şeklinde olan)olması gerekir. Ayrıca ilamsız icra takibinde sadece para ve teminat kaynaklı alacak söz konusu iken, ilamlı icra takibinde paradan farklı uygulama alanları da mevcuttur.

Örneğin; çocuk teslimi, taşınır ya da taşınmaz teslimi için ilamlı icra takibi işlemleri başlatılabilir. İcra takibi için zaman aşımı süresi 10 yıldır.

İlamlı icra takiplerinde yetki ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Alacaklı istediği icra dairesinden ilamlı icra takibini başlatabilir. Bu sebeple borçlu, yetkisizlik ileri sürüp itiraz edemez.

 

Mahkemeden alınan kararla başlatılan ilamlı icra takibi, net bir icra kararını ortaya koyar. Alacaklı ilamla birlikte takip talebinde icraya takip talebinde bulunur.

Bununla birlikte icra müdürü alacaklı lehine verdiği karar sonucu, borçluya borcunu ödemesi için icra emri gönderir. Bu icra emri ilamsız icra takiplerinden ayıran en önemli özelliktir. İlamsız icra takiplerinde ödeme emri gönderilir.

İcra emri, ödeme emrinden daha güçlü bir nitelik taşır. Arada ki fark borçlunun icra emrine itiraz edememesidir. Ancak bazı sebeplerle icranın geri bırakılmasını isteyebilir.

İlamlı icra takiplerinde dikkat edilmesi gereken bir önemli husus var ki oda kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlardır.

İcraya konulabilmesi için kesinleşmesi şart olan ilamlar;

-Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar.

-Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,

-Yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin verilen ilamlar,

-Menfi tespit veya istirdat (geri alım) davalarında verilen ilamlar,

-Sayıştay ilamları,

-İstihkak davasının kabulüne ilişkin karardaki yargılama gideri (Davanın reddi halinde ise kesinleşme gerekmemektedir.)

-Bayrağına ve sicil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar olarak sıralayabiliriz.

 

 Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar hariç, diğer ilamlar için istinaf veya temyiz yoluna başvurulması icrayı durdurmaz. Borçlu icrayı durdurmak istiyor ise ilk olarak karara karşı istinaf veya temyiz yoluna başvurup, bölge adliye mahkemesi ya da temyizde Yargıtay’dan icranın durdurulmasını istemelidir. Bu talep sonrası icra dairesine başvurarak mehil vesikası için icra dosyasından kapak hesabı yapılmasını talep etmelidir. İcra müdürü, borçluya alacağın tümü veya teminat karşılığında icranın durdurulması kararını getirmesi için uygun bir süre verir. Yatırılan teminat ile İcra Müdürü takibi, alınan süre doğrultusunda durdurur.

Bu süre içerisinde alacaklının dosyaya icranın geri bırakılması kararı getirmesi gerekir.

İlamlı takiplerin kesinleşmesi 7 gündür. Bu süre sonunda takip kesinleşir, alacaklı haciz ve iflas yoluna başvurabilir.

İlamsız takip icra hukukunun temeli olduğunu söyleyebiliriz. İlamsız icra, bir mahkeme kararına dayanmak zorunda olmayan icra türüne denir. Bu icra takiplerinde elinde herhangi bir dayanak belge, senet olmadan da doğrudan icra yoluna başvurulabilir. İlamsız icra da kendi arasında genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

İlamsız takiplerde yetki borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Taraflar arasında yetki sözleşmesi yapılabilir. İcra dairesinin yetkisiz olduğunu ancak borçlu ileri sürebilir.

Borçlu yetki itirazını ödeme emrinin tebliğinden sonra, itiraz süresi içinde icraya sunabilir. İlamsız takip, kambiyo senetlerine özgü takip ise yetki ve imzaya itirazı ancak İcra Mahkemesine yapabilir. Bu takiplerde itiraz süresi 5 gün, ödeme süreside 5 gündür. İmzasını haksız yere inkâr eden borçlu, sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın %10’u oranında para cezasına ayrıca alacağın %20 ‘sinden aşağı olmaması kaydıyla inkâr tazminatına mahkûm edebilir.

Kiralanan taşınmazların ilamsız yolu ile tahliyesinde ise 7 gün itiraz süresi, 30 gün de ödeme süresi vardır.

30 günün sonunda kiracıyı, kiralanan taşınmazdan tahliye edilmesi için İcra Mahkemesinden tahliye edilmesi için dava açabilir.

 

Alacaklı, ilamsız takiplere yapılan itirazların kaldırılması veya iptali yoluna gidebilir.

Büromuz; tüm icra takip türleri ve davaları ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.         

Detaylı bilgi için iletişime geçebilir, sorularınızı Whatsapp üzerinden sorabilirsiniz.

Bize Yazın