İş Hukuku Nedir?

 

 

İş Hukuku’nu, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı bir başkası (işveren) için ve ona bağlı olarak çalışanlar (işçi) ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz. İş Hukuku’nun kapsamında yer alan konular, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku ayrımı yapılarak incelenir. İş Kanunu’nun uygulama alanına giren kişiler işçi, işveren ve işveren vekilleridir. Kural olarak İş Kanunu, dördüncü maddede sayılan istisnalar dışında kalan tüm işçi, işveren ve işveren vekillerine, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır (İşK.1/2).

Kanunun açık hükmü karşında İş Kanunu hükümlerinin çıraklık, istisna, vekâlet, adi şirket gibi sözleşmelere dayanarak çalışan veya bir işyerinde stajyer olarak bulunan kişiler hakkında uygulanması mümkün değildir.

İş sözleşmesi iş hukukunun temel yapı taşıdır. Bir kişi iş sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte işçi, onu çalıştıran kişi işveren sıfatını kazanır. İşçi- işveren arasında iş ilişkisi bu şekilde kurulmuş olur (İşK.2/1). İş hukuku da iş sözleşmesinin kurulmasıyla oluşan bu iş ilişkisini düzenleyen kurallar bütünüdür.

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir (İşK.8).

 

İş sözleşmesinin tarafları, yaptıkları iş sözleşmesinin belirli bir süre için hüküm ifade edeceğini açık veya örtülü (zımni) olarak kararlaştırmışlarsa, bu iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde ise belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusu olur. (İşK.11/1).

Bireysel iş uyuşmazlıkları, işçi ve işveren arasında iş mevzuatından veya iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar olup uygulamada en fazla görülen uyuşmazlık konuları; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, bakiye ücret, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, ulusal bayram genel tatil ücret alacağıdır.

Bireysel iş uyuşmazlıkları esas olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. Fakat, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile değişiklikler yapılması üzerine arabuluculuk iş hukukundan doğan davaların büyük bir çoğunluğunda dava haline gelmiştir.

Bu kapsamda işçi- işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözülebilmesi adına başlatılacak olan hukuki süreçte Karma Hukuk Bürosu olarak uzman kadromuz ile her türlü hukuki desteği müvekkillerimize sağlamaktayız.

Bize Yazın